Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila dělá místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Hloubí tunel pod řekou, jímž za- čala dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto úseku vodovodu, kterým denně proteče až 30 milionů litrů pitné vody. Bezvýkopovou technologii zvolily Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) jako v podstatě jedinou možnou. PODÍVEJTE SE NA UNIKÁTNÍ VIDEO O LUDMILE !

„Stroj je jediný v republice, je kompletně nový, tato technologie je jediná možnost, jak zde vyřešit propojení břehů. Stroj je tlačen ze startovací jámy, za ním jsou vkládány ocelové roury a zemina je hydraulicky odtěžována na povrch. Celé se to cyklicky opakuje až je dosaženo cílové jámy,“ vysvětlil stavbyvedoucí a operátor štítu Jan Brabec.

REKLAMA

 

Rekonstrukce shybky pod Labem vyřeší vysoké riziko ohrožení dodávek pitné vody pro zhruba 200 tisíc lidí na Kladensku a Mělnicku. Dvouramenné vedení pod korytem řeky je totiž dlouhodobě v havarijním stavu, kdy jed-

no z ramen potrubí je dokonce nefunkční.
Obnova shybky byla proto zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství pro- střednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě deba- ty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.

 


 

CO JE LUDMILA?

Mikrotunelovací stroj AV- N800XC s hydraulickou dopravou horniny, jediný v ČR. Razicí štít s vnějším průměrem 1295 mm je osazen řeznou hlavou určenou pro ražbu ve smíšeném horninovém pro- středí (mixed soil cutterhead). Stroj je schopen maximálního kroutícího momentu 90 kNm se 7,1 rpm. Tlačný rám umožňuje vyvinout sílu 3650 kN.

 

KDE PRACUJE LUDMILA?

Hloubí dva souběžné tunely pod korytem řeky Labe v Ob- říství. Tunely jsou určeny pro nové potrubí takzvané vodo- vodní shybky. Shybka na vo- dovodním přivaděči už byla na konci své životnosti a Vodárny Kladno‐Mělník, a. s. ji nyní re- konstruují.

 

PROČ VODÁRNY POUŽILY LUDMILU?
Je rychlejší, šetrnější k přírodě a samotné řece Labe. Staveniště nemusí být tak rozsáhlé.


 

REKLAMA