V centru zájmu společnosti Veolia jsou především cíle související s ochranou životního prostředí. Jako příklad jejich plnění firma uvádí projekt mrakodrapu V-Tower v Praze, pro nějž našlai optimální a ekologické řešení vytápění. V blízkosti úpravny vody Želivka zase Veolia podpořila vznik moderního návštěvnického střediska Vodní dům.

Společnost Veolia působí na celém světě, a proto cílům stanoveným mezinárodními organizacemi i Organizací spojených národů věnuje zvláštní pozornost. Svůj závazek k naplňování těchto cílů oznámila už mezi lety 2000 a 2015 svým příspěvkem k naplňování rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Zaměřovali jsme se v té době zejména na umožnění přístupu k pitné vodě lidem žijícím v rozvojových zemích a jejich připojení na kanalizaci.

REKLAMA

K cílům udržitelného rozvoje (SDGs) jsme se přihlásili hned v roce 2015, a to v rámci naší nové strategie udržitelného rozvoje. I když Veolia významně přispěla už k MDGs, musela svůj pohled na vlastní přínos k cílům novým podstatně rozšířit. V rámci našich devíti závazků udržitelného rozvoje proto vyhlašujeme svůj záměr k naplňování SDGs v celém jejich rozsahu.

SDGs vyzývají ke spolupráci všechny: veřejné i soukromé subjekty, organizace občanské společnosti i občany. Poskytují společný hodnotový rámec pro otázky udržitelného rozvoje na celém světě. Podniky jsou považovány za zásadní partnery, jejichž kompetence, inovační kapacity a odborné znalosti jsou ve službách udržitelnějšího a prosperujícího světa. A Veolia je v rámci tohoto dialogu aktivní.

Na různých úrovních se podílíme na implementaci všech sedmnácti cílů. V souvislosti s našimi třemi obory působnosti − voda, energie, odpady − jsou v centru našeho zájmu samozřejmě především cíle související s ochranou životního prostředí. Veolia se ale také dlouhodobě zaměřuje na inovace, vývoj nových technologií a udržitelné řízení měst.

Jako příklad jejich plnění můžeme aktuálně uvést projekt mrakodrapu V-Tower v Praze, pro nějž jsme našli optimální a ekologické řešení vytápění. Jsou zde využita tepelná čerpadla, která umí získávat a dále využívat teplo z pitné vody z přívodního vodovodu a teplo z odpadní vody z kanalizace. Náš projekt je nejen světově unikátní, ale také velmi ekonomický. Toto řešení vzniklo díky spolupráci energetického a vodohospodářského týmu naší společnosti. Obecně, propojení týmů všech tří oborů naší činnosti nabízí do budoucna významný synergický efekt, jenž může přinést finanční úspory i nová řešení šetrná k životnímu prostředí.

Důležité jsou pro nás ale i cíle, které přímo nesouvisejí s naším core byznysem. V rámci závazku na ochranu biodiverzity přispíváme k naplňování cílů SDGs v této oblasti. Zaměřujeme se na podporu přírodní rozmanitosti v areálech, které provozujeme. Ve spolupráci s rybářem Jakubem Vágnerem jsme pomohli vzniku biodiverzní laboratoře na jezeře Katlov ve středních Čechách. A přispíváme také na různé projekty spolupráce se školami, v jejichž rámci jsou děti vedeny k poznání a ochraně místní biodiverzity.

A v neposlední řadě, v blízkosti úpravny vody Želivka, u obce Hulice, jsme podpořili vznik moderního návštěvnického střediska Vodní dům. Všem věkovým kategoriím nabízí zábavné interaktivní expozice na téma vody a ochrany přírody v okolí vodní nádrže.

REKLAMA