Na lednovém zasedání, tedy v pondělí 28., budou zastupitelé schvalovat rozpočet města Příbram na rok 2019. Rozpočet je naplánován jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků na účtech města z minulých let.

„Rozpočet je sestaven ze dvou částí – příjmy a výdaje. Příjmy letošního roku jsou navrhovány ve výši 733 milionů korun. Na straně výdajů máme částku 660 milionů korun u běžných výdajů, a 193 milionů korun u kapitálových výdajů,“ uvádí ke skladbě rozpočtu 1. místostarosta Martin Buršík.Schodek rozpočtu na rok 2019 činí 120 milionů korun a kryt přebytkem běžných příjmů a výdajů, a úsporou finančních prostředků z minulých let. Oproti minulým rokům se bude mnohem více investovat, největší nárůst je právě na investicích.

REKLAMA

Pokud se podíváme na největší investice letošního roku, můžeme jmenovat například opravu ploché střechy zimního stadionu (10 milionů korun), sedmnáctimilionovou investici do Kulturního domu (výměna sedadel v divadle, bezbariérový přístup, rozvodna elektřiny). Dokončovat se bude půdní vestavba ZŠ v ulici 28. října. Vysoké finanční prostředky půjdou do místních komunikací. Zde bychom mohli zmínit například nová parkovací místa v ulici Legionářů a Gen. Kholla, opravy chodníků na Stalingradě či Drkolnově…, nebo výměnu rozvodů a úpravu povrchu na Komenského náměstí. Zmínit můžeme také opravu fasády radnice a budovy obchodní akademie a samozřejmě také očekávaný začátek rekonstrukce aquaparku…

 

Co je rozpočet města?

Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí zastupitelstvem města. Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územních samosprávných celků. Strukturu příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí rovněž Zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet se stavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit buď finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí.

Běžné výdaje rozpočtu jsou výdaje sloužící k poskytování každodenních služeb obyvatelům.

Kapitálové výdaje rozpočtu slouží k novým investicím a zhodnocování stávajícího majetku města.

REKLAMA