Čeká vás vyšetření na počítačovém tomografu, tedy CT? Určitě víte, že půjde o vyšetření, kdy pacient "zajede" do tunelu, kde je jeho tělo RTG paprsky "rozřezáno" na tenké vrsty, ve kterých lékaři hledají, zda je vaše tělesná schránka v pořádku a nebo jsou v těle místa, kde jsou chorobné změny. Přinášíme vám informace o základních pojmech, se kterými se setkáte během vyšetření CT.


CT (počítačová tomografie) stručný popis metody a vlastní příprava před vyšetřením

Počítačová tomografie je speciální rentgenové vyšetření, které umožní zobrazit mnoho detailů celého lidského těla. A to s rozlišením, které nebylo možno dřívějšími klasickými rentgenovými metodami dosáhnout. Během vyšetření pacient leží na zvláštním vyšetřovacím stole, který se s ním řízeně pohybuje do otvoru vyšetřovacího portálu (gantry). Během vyšetření je pacient (až na zvláštní výjimky) ve vyšetřovně sám a přístroj je ovládán z přilehlé místnosti. Radiologický asistent ovládající přístroj po celou dobu vyšetření na pacienta vidí velkým oknem a prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů mohou být po celou dobu vyšetření v kontaktu. Přestože tato metoda již sama o sobě oproti běžnému snímkování znamená převratný pokrok, je u řady vyšetření lépe, když je pacientům před vyšetřením nebo při něm podána kontrastní látka, což je farmaceutický prostředek, který podstatně zlepší kontrast výsledného obrazu, a tím umožní zviditelnit i nálezy, které by bez něj zůstaly skryté .

Kontrastní látka při vyšetření břicha je obvykle podávána před vyšetřením jako nápoj, který přibližně půl hodiny až hodinu a půl pacient po doušcích průběžně polyká. K lepšímu zobrazení mnohých detailů ve vnitřních orgánech (především v játrech, ledvinách, slezině, slinivce břišní a mnohých jiných) je kontrastní látka v průběhu vyšetření nebo velmi těsně před ním podávána do žíly jako velkoobjemová injekce zvláštním injektorem synchronizovaným s chodem CTpřístroje. Přestože v dnešní době rentgenové kontrastní látky náležejí k nejbezpečnějším léčivům, je nutno se zmínit i o jejich možných – byť již velmi vzácných – nežádoucích reakcích. Sklon k nežádoucím reakcím lze u pacienta do jisté míry předvídat na základě podrobné znalosti jeho zdravotního stavu. Proto se před vyšetřením zjišťuje především zda pacient, který má být vyšetřen netrpí alergií, vážnějším onemocněním ledvin, některými typy onemocnění štítné žlázy nebo některými typy závažnějších krevních onemocnění. Těmto otázkám je věnována takzvaná anamnéza, kterou má zjišťovat lékař odesílající pacienta na vyšetření a také lékař, který u nás vyšetření vede.

Příprava pacientů k vyšetření má několik cílů. Cílem je dosáhnout kvalitního zobrazení. Nyní budeme hovořit o plánovaných vyšetřeních. Aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího zobrazení a aby bylo možno zvolit podle potřeby různé modifikace jednotlivých vyšetřeních tak, aby vyšetřovaný problém byl co nejlépe zastižen je potřebné, aby pacient alespoň 3 hodiny před vyšetřením nic nejedl. Pít by měl tak, aby v žádném případě neměl pocit žízně. Uvedené doporučení platí pro pacienty, kteří netrpí mimořádnými zažívacími potížemi, protože pro ně je možné, případně vhodné přípravu upravit podle pokynů lékaře.
Přístroj na našem pracoviště slouží nejen pro diagnostické vyšetřování, ale i pro zvláštní typ vyšetřování během léčby zhoubných nádorů zářením. Proto je náš přístroj vytížen až do pozdních odpoledních, někdy až večerních hodin. Protože například pacienty s diabetem je z mnoha důvodů vhodné vyšetřovat v dopoledních hodinách, prosíme Vás abyste nás na to, že trpíte diabetem upozornili při objednávání svého vyšetření. Zároveň žádáme ostatní pacienty, aby chápali, že zejména onemocnění, která jsou vyšetřována ambulantně, při vytížení našeho přístroje, nelze vyšetřit jindy než odpoledne.
CT vyšetření ambulantně většinou nelze uskutečnit buď vůbec anebo velmi omezeně u pacientů, kteří se nemohou položit, nebo nevydrží klidně ležet pro různé obtíže. U řady těchto nemocných však lze vyšetření uskutečnit poté, co léčebným zákrokem či medikací tato omezení byla odstraněna nebo podstatně snížena.

REKLAMA

Protože CT vyšetření se provádí rentgenovým zářením je potřebné, především u dětí a mladých osob, velmi pečlivě zvažovat poměr mezi potenciálním přínosem vyšetřením a tím, že každé zbytečné zvyšování zátěže ozařováním je nežádoucí. Lékař, který Vám vaše vyšetření ordinuje tyto okolnosti jistě pečlivě zváží a vezme i v potaz zda nezvolit místo CT vyšetření některou jinou vyšetřovací a především zobrazovací metodu, jako jsou například ultrazvukové vyšetření nebo magnetická rezonance. To platí především o opakovaných kontrolních vyšetřeních. Moderní laboratorní metody také umožňují u řady chorob rozhodnout, zda se choroba rozvíjí či zda ustupuje a zda lze tedy případné kontrolní vyšetření odložit či od něj upustit.
Protože indikace k jakémukoliv rentgenovému vyšetření a tím více k CT vyšetření, které vlastně představuje mnoho snímků v krátkém čase je věcí kvalifikované lékařské rozvahy, neuskutečňujeme CT vyšetření na žádost pacienta, a to ani případným samoplátcům.
Podstatným rozdílem CT vyšetření od dřívějších zobrazovacích metod je i to, že poskytuje mnohonásobně více informací a to i o orgánech, které nejsou hlavním cílem vyšetření, již prostě tím, že je ze své podstaty zahrnuje do vyšetřovaného a zobrazovaného pole.
U CT vyšetření je nutné předpokládat, že zvolený čas vyšetření je orientační, což je podmíněno tím, že vyšetření, které se uskutečňuje před vyšetřením Vaším se nečekaně protáhne neboť je potřebné jej s ohledem na nález, který se uskuteční podstatně rozšířit. Rovněž může dojít k tomu, že musí být vyšetřen přednostně pacient těžce nemocný nebo zraněný.

Doba Vašeho vyšetření se dá předpokládat rovněž pouze orientačně, neboť pokud najdeme nějakou závažnější nebo složitější odchylku u Vás, budeme se ji snažit co nejpřesněji objasnit tak, aby se Vaše vyšetření nemuselo zbytečně opakovat. Z těchto důvodů i Vás žádáme o pochopení pokud doba, se kterou jste na vyšetření počítali bude zřetelně delší.

Naše pracoviště, které je umístěno v areálu nemocnice nejenže v případě potřeby vyšetřuje i vážně nemocné pacienty z lůžkových oddělení, ale také slouží jako záložní pohotovostní pracoviště. Vyšetření těhotných žen se uskutečňuje jen ze zvláštních a zcela mimořádných důvodů, jako jsou především těžké úrazy a podezření na závažná vnitřní poranění. Lze tedy říci, že u ambulantních nemocných prakticky nebude existovat indikace, pro kterou by měly být vyšetřeny.
Před vyšetřením je vhodné, aby se pacient vymočil a pokud cítí nucení na stolici, rovněž ji vyprázdnil.
Vyšetření menších a v cizím prostředí neklidných a bojácných dětí lze mnohdy uskutečnit pokud po celý průběh vyšetření je s dítětem ve vyšetřovně rodič, či jiná blízká osoba, které dítě důvěřuje. Tyto osoby budou pro vyšetření vybaveny ochrannou zástěrou z olovnaté gumy a bude jim doporučeno vhodné místo tak, aby co nejvíce mohly přispět k uklidnění dítěte a při tom sami nevstupovaly do oblasti zbytečně silného záření. Doprovázející osoba vždy musí být starší 18 let a předpis nám nařizuje její poučení a písemný souhlas s ním.

Po ukončení vyšetření, při kterém byla aplikována kontrastní látka je potřebné aby pacient setrval pod zdravotnickým dohledem nejméně dalších 45 minut, čímž se zajistí kvalifikovaná péče při nežádoucí reakci na ni. Přestože závažnější reakce je nesmírně vzácná, žádáme Vás, abyste toto doporučení respektovali ve vlastním zájmu.

Po vyšetření s aplikací kontrastní látky Vám doporučujeme vyšší příjem jakýchkoliv tekutin. Zejména žádáme rodinné příslušníky doprovázející starší pacienty, u nichž je pocit žízně výrazně snížen, aby se snažili své blízké ke zvýšenému příjmu tekutin přimět.

Tato obecná stránka je určena především ambulantním pacientům. Pacienti přijatí k léčbě na nemocničním oddělení se mohou o specifikacích vyšetření informovat u svého ošetřujícího lékaře.

zdroj: www.multiscan.cz

REKLAMA