hasiciV platnost vstupuje nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Byty a rodinné domy, které od 1. července schválil stavební úřad, musejí být povinně vybaveny požárními hlásiči a přenosnými hasicími přístroji. Povinné vybavení kouřovými detektory a hasicími přístroji se také týká objektů, které projdou po 1. červenci rozsáhlejší stavební úpravou. Požární hlásiče se budou muset rovněž instalovat do ubytovacích zařízení na staveništích. Rudolf Kaiser z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HSZ) očekává, že by vyhláška měla zvýšit úroveň ochrany lidí před požáry. Víte, jaký hasicí přístroj a jaké zabezpečení proti požáru má mít právě ten váš dům? Veškeré informace se dozvíte uvnitř článku.
1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. „Vyhláška, která byla zevrubně diskutována v odborné veřejnosti a prošla důkladným připomínkovým řízením v České republice i v rámci celé Evropské unie, systémově řeší zásadní technické otázky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb,“ vysvětluje ředitel odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.
Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu také reagují na vstup ČR do Evropské unie a harmonizují požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy.
Jsme rádi, že se veřejnost i díky naší nové vyhlášce v současnosti tak intenzivně zajímá o problematiku požární bezpečnosti v domácnostech a stavbách obecně. Těší nás, že si mnozí uvědomují, jak důležitá je tato oblast a chtějí si do své domácnosti pořídit například hlásiče požáru nebo přenosné hasicí přístroje, i když se na ně třeba tato povinnost nevztahuje. Nám totiž nejde o to něco lidem apriori přikazovat a nutit je k něčemu. Ideální je, jestliže si sami občané udělají obrázek o velkém riziku, které představují požáry v domácnostech, a uvědomí si, že svou bezpečnost mají ve svých rukou a k preventivním opatřením stačí relativně málo. Málo platné, občané mají právo na pomoc státu, ale současně mají odpovědnost za svoji ochranu. Pokud chceme, abychom byli bezpečnější a více chráněni proti nebezpečí požárů a jiných mimořádných událostí, musí každý z nás začít v prvé řadě sám u sebe. Platí to v oblasti požární ochrany stejně jako například v dnes tolik diskutované oblasti dopravy.“ říká plk. Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.
Jakých staveb se vyhláška týká?
Vyhláškou se musí řídit všechny nové stavby schválené po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po 1. červenci 2008.
Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují také na stávající stavby. Tyto stavbyschválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky stanovené v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1.1. 2009).
Co vyhláška mění? (podrobněji níže ZDE)
Vyhláška klade vyšší požadavky na vybavení nových staveb určených pro bydlení zařízeními autonomní detekce a signalizace (obecně nazývaný „hlásič požáru“) a v případě rodinných domů také přenosnými hasicími přístroji.
Vyhláška však přináší také další změny v oblasti požární ochrany. Např.:
- v oblasti zajištění podmínekbezpečného užívání stavbyz hlediska požární ochrany (§ 30): stanovení maximálního množství hořlavých látek přípustných na chráněné únikové cestě, zákaz parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v hromadných podzemních garážích určených pro veřejné užívání, stanovení bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot
- zařízení pro hašení požárů a záchranné práce (§12, příloha 3): povinné označení vnějších odběrných míst požární vody - hydrantů
- evakuace osob (§ 10): povinná otevíratelnost a průchodnost dveří na únikové cestě, povinné označení evakuačního výtahu, vybavení ubytovacích zařízení, hromadných garáží pro veřejnost a staveb školy domácím rozhlasem s nuceným poslechem
- zajištění požární bezpečnosti ve stavbách se shromažďovacím prostorem
(§ 19, příloha 6 B): povinné označení schodiště u vstupu do každého podlaží (např. 2 NP), minimální doba zápalnosti textilních záclon, závěsů, čalounických materiálů.
- požadavky na stavby vyhlídkových dřevěných věží (§20)
- a další.
Proč byla vyhláška vydána?
Účelem vyhlášky je především celkové zlepšení úrovně ochrany občanů České republiky před požáry. Toto zvýšenístandardu požární ochrany staveb by mělo přinést snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech určených pro bydlení. Při požárech v domácnostech každoročně zemřou desítky lidí a další stovky jsou zraněny, nemluvě o majetkových škodách ve dosahujících stamilionů korun (statistické údaje viz níže).
Vyhláška je velmi důležitá pro projektanty, stavebníky a také firmy a občany, protože stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb.
Vyhláška také harmonizuje požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy (nová klasifikace z hlediska jejich reakce na oheň a požární odolnosti).
Tato vyhláška vytváří podmínky pro zajištění větší bezpečnosti z pohledu požární ochrany. Např. včasné zjištění vzniku požáru je dle našich zkušeností rozhodující pro záchranu životů, zdraví a majetku. Věříme, a zahraniční zkušenosti nás v tom utvrzují, že vybavení objektů určených pro bydlení hlásiči požáru a rodinných domů přenosnými hasicími přístroji povede ke snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech. Vždyť požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Hasiči denně v průměru vyjíždějí k sedmi požárům v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a jednou za pět dní přitom někdo přijde o život, nemluvě o stamilionových majetkových škodách, které požáry v domácnostech každoročně způsobí,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloš Svoboda.
Domácnosti jsou dnes přeplněny hořlavými materiály, a pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko zranění či dokonce úmrtí. Pokud jsou domácnosti vybaveny prostředky rychlé detekce vznikajícího požáru a pokud mají k dispozici funkční přenosné hasicí přístroje, významně to omezuje riziko úmrtí či zranění při případném požáru a je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením. Lidé jsou hlásiči včas na nebezpečí upozornění a mají šanci situaci zachránit - požár v zárodku zlikvidovat či alespoň zachránit svůj život,“ doplňuje plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
1) Hlásiče požáru do objektů určených pro bydlení
Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy „hlásiči požáru“) vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty,stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS).
Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008.
Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou ( viz § 31).
Jaké stavby a kde přesně musí být vybaveny hlásiči požáru?
Podle vyhláškymusí býtvybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace
( „hlásičem požáru“) tyto nově navržené stavby:
- Rodinný dům: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být „hlásič požáru“ umístěn také v jiné vhodné části bytu.
- V bytovém doměkaždý byt: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěn další „hlásič požáru“ v jiné vhodné části bytu.
- Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
- To samé platí i pro stavbu školského zařízení určeného pro ubytování nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě školského zařízení.
- Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
- Stavba ubytovacího zařízení staveniště: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.
Ve vyspělých státech je „hlásič požáru“ na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti – např. v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsko 68 %, a ve Velké Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75 – 80 % nemovitostí.
Povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči existuje hned v několika členských zemích EU.
Autonomní „hlásičepožáru“ představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný a finančně dostupný (cena v řádech stovek korun) prostředek požární prevence, který zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní či noční hodinu. „Hlásič požáru“ tím výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání majetek v domácnosti před ničivým požárem.
2) Přenosné hasicí přístroje do nových rodinných domů
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.
Všechny nově postavené rodinné domy(tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale
i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v nových bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích.
Zde však je třeba zdůraznit, že již podle současných předpisů musí být např. společné prostory v bytových domech nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji - vyhláška č. 23/2008 v této oblasti přináší pouze zpřesnění.
3) Podmínky užívání stavby platí od 1.1. 2009 i pro stávající stavby
Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb také stanoví v § 30 podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky - tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.
Stávající stavby budou muset od 1.1. 2009 splňovat mj. následující:
  • V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah (viz příloha 6).
Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách. (Upozorňujeme, že pojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty – to, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby). V této vyhlášce se tak vůbec poprvé vymezuje, jaké množství hořlavých látek ještě lze na chráněných únikových cestách umístit, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla jen obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.
  • V příloze č. 6 vyhláška také stanoví požadavky v oblasti úpravy interiéru a shromažďovacího prostoru viz níže a stanoví rovněž požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.
  • Vyhláška také přesně stanoví bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot ( viz příloha č. 8). Tuto užitečnou pomůcku mohou občané využít tehdy, pokud není bezpečná vzdálenost stanovena návodem výrobce, popř. tento návod není k dispozici.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb se netýká jen „hlásičů požáru“ nebo přenosných hasicích přístrojů, ale komplexně řeší podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně např. podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy týkající se požární ochrany staveb. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy upravující tuto problematiku.
Vyhláška určuje pouze povinné minimum, záleží pak na občanech, jak velký bezpečnostní komfort si zajistí.Každý by si měl uvědomit, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do přenosného hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. Je skutečně jen málo horších věcí, než když vaše domácnost vyhoří. Nepřijdete totiž jen o nábytek nebo oblečení, ale kouř a oheň nenávratně zničí také vaše osobní věci nebo doklady,“ zdůrazňuje odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.
Podrobné informace k vyhlášce č.23/2008 Sb. lze nalézt na www.hzscr.cz/vyhlaska
Statistika požárů v domácnostech
V posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob (51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (44,2 % ze všech zraněných při požárech). Ze statistiky požárů v domácnostech za posledních 5 let také vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry v domácnostech za posledních pět let způsobily škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak denně v průměru přichází o majetek v hodnotě 777 000 korun.
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
CELKEM
2003 - 2007
Počet požárů
2 963
2 616
2 614
2 631
2 652
13 476
Usmrceno osob
66
74
74
79
58
351
Zraněno
447
420
424
398
473
2162
Způsobené škody (v tis. Kč)
222 691
256 732
279 495
323 242
335 755
1 417 915

 

Více informací k nové vyhlášce se dozvíte na www.hzscr.cz